LIFE-LONG LEARNING PROGRAMME


Az Európai Unió oktatást támogató programja 2007-től megújult formában folytatódik, az egész életen át tartó tanulás programja keretében (Life-long Learning Programme).
AZ AKCIÓ ÁLTALÁNOS CÉLJAI ÉS SZERKEZETE
Az LLL négy szektoriális. programból áll, amelyek az oktatás és képzés egy-egy területén nyújtanak majd pályázati lehetőségeket. A Comenius akció a közoktatást támogatja, egészen az érettségi szintjéig. Az Erasmus a felsőoktatás, a Leonardo a szakmai képzés minden más, a felsőoktatáson kívül eső szintjén és területén, míg a Grundtvig a szakmától független felnőttkori tanulás számára biztosít forrást. A pályázatok konkrét célja, hogy a programban részt vevő, az adott oktatási szinten tanuló diákoknak, hallgatóknak, pedagógusoknak, oktatási szolgáltatóknak és döntéshozóknak több és jobb mobilitási lehetőségük legyen a következő tevékenységekben való részvételre:
 • egyéni mobilitás oktatóknak vagy tanulóknak;
 • partnerségek (nemzetközi együttműködés két vagy több különböző országban működő oktatási intézmény között);
 • többoldalú projektek (nemzetközi intézményi együttműködés);
 • tematikus szakmai hálózatok (nagy létszámú, sok európai ország részvételével zajló, más intézmények által létrehozott együttműködések támogatása, a jó gyakorlatok összegyűjtésére és terjesztésére).
AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS NÉGY SZEKTORIÁLIS PROGRAMJÁNAK FŐBB PÁLYÁZATI AKCIÓI
COMENIUS PROGRAM
A Comenius a közoktatásban részt vevő tanulókat, közoktatási intézményeket, pedagógusokat és az iskola más dolgozóit célozza meg. Ennek érdekében négyféle tevékenységtípus megvalósítását támogatja 2007-től:
 • egyéni és csoportos mobilitás, tanulók és pedagógusok csereutazása; tanulók külföldi tanulmányútja, illetve tanárok külföldi szakmai gyakorlata vállalkozásoknál; pedagógusok külföldi szakmai továbbképzése;
 • nemzetközi iskolai együttműködések (Comenius iskolai projektek: közös tanulási projektek iskolák között; Comenius régió partnerségek: a közoktatás bármely területéért felelős szervezetek közötti együttműködés, a regionális együttműködés előmozdítása érdekében);
 • többoldalú projektek (az innováció és a jó gyakorlatok létrehozása vagy átvétele érdekében indított projektek, amelyek hozzájárulnak az oktatási rendszerek fejlesztéséhez, különösen a tanárképzés és -továbbképzés területén);
 • hálózatok létrehozása és működtetése.
ERASMUS PROGRAM (AZ EURÓPAI UNIÓ FELSŐOKTATÁST TÁMOGATÓ PROGRAMJA)
Az Erasmus program a felsőoktatást célozza meg, ezen belül a hallgatókat, a felsőoktatási intézményeket, illetve azok oktatóit, trénereit és egyéb oktatási személyzetét, civil szervezeteket, kutatóintézeteket, a helyi, regionális, nemzeti szinten működő, a felsőoktatás működtetésével foglalkozó köz- vagy magánintézményeket, valamint a pályaorientációs és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó testületeket. A program konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása. Az Erasmus a következő tevékenységtípusok megvalósítását támogatja:
 • Egyéni mobilitás
  • hallgatói ösztöndíjak tanulási vagy képzési céllal egy másik EU-tagállam felsőoktatási intézményében, illetve szakmai gyakorlatok vállalatoknál, képzőközpontokban, kutatóintézetekben vagy más szervezeteknél;
  • oktatói mobilitás egy másik EU-tagállam felsőoktatási intézményében oktatás céljából vagy képzési céllal;
  • felsőoktatási intézmények egyéb munkatársainak és vállalatok munkatársainak mobilitása tanítási, képzési céllal;
  • többoldalú intenzív programok szervezése.
 • Többoldalú projektek, amelyek az innováció és a jó gyakorlatok átvétele érdekében hozzájárulnak a felsőoktatás fejlesztéséhez.
 • Tematikus szakmai hálózatok.
LEONARDO DA VINCI PROGRAM
A Leonardo a felsőoktatáson kívüli szakképzés együttműködési programja. Célcsoportját a szakképzésben tanulók illetve a frissdiplomások jelentik, a munkaerőpiaci szereplőkkel együtt. A célcsoporthoz tartoznak a felsőoktatási intézmények és a nonprofit szervezetek is. A Leonardo program által támogatható tevékenységek a következők:
 • Mobilitás: a külföldi szakmai gyakorlatok, illetve a tanárok és oktatók frissdiplomások, humánerőforrás-fejlesztési szakemberek külföldi továbbképzését szolgáló csereprogramok támogatása;
 • Kísérleti projektek: fejlesztő típusú, a szakképzési innovációt támogató projektek. A másutt bevált modellek adaptálását elősegítő ún. innovációtranszfer pályázattípusok;
 • Tematikus hálózatok;
 • Partnerségek.
GRUNDTVIG PROGRAM
A Grundtvig a felnőttoktatás szereplõit célozza meg, ezen belül a felnőtt tanulókat, a felnőttek számára tanulási lehetőségeket nyújtó intézményeket és szervezeteket, ezek oktatóit és egyéb munkatársait. A Grundtvig programban a következő tevékenységtípusokat támogatják majd:
 • Egyéni mobilitás (pl. tanulmányutak, látogatások, tanárasszisztensi ösztöndíjak, a felnőttoktatásban részt vevők csereutazása, ide értve az oktatókat is);
 • Partnerségek;
 • Többoldalú projektek (az innováció és a jó gyakorlatok átvételével hozzájárulnak a felnőttoktatási rendszerek fejlesztéséhez);
 • Tematikus hálózatok.
AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TRANSZVERZÁLIS PROGRAMJAI
A transzverzális program ösztönözni kívánja az európai együttműködést azokon a területeken, amelyek egynél több szektoriális programot érintenek, és hozzá kíván járulni a tagállamok oktatási és képzési rendszereinek átláthatóságához, minőségük javításához. A program konkrét céljai és a támogatott tevékenységtípusok a következők:
 • az európai szintű politikafejlesztés és együttműködés támogatása az egész életen át tartó tanulás terén, egyéni mobilitás, többoldalú projektek és hálózatok tevékenységtípus keretében;
 • összehasonlítható adatok, statisztikák és elemzések biztosítása az egész életen át tartó tanulás politikája fejlesztésének alátámasztására;
 • a nyelvtanulás előmozdítása és a tagállamok nyelvi sokszínűségének támogatása;
 • az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan az IKT-alapú innovatív tartalom, a szolgáltatások, a módszertan és a gyakorlat fejlesztésének támogatása többoldalú nemzetközi projektek, hálózatok létrehozása;
 • az egész életen át tartó tanulás program eredményeinek széles körû terjesztése és hasznosítása, referenciaanyagok létrehozása.
AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS JEAN MONNET PROGRAMJAI
A Jean Monnet programban rész vehetnek az Unió területén felsőoktatásban részt vevő hallgatók és kutatók, valamint az európai integráció kérdéseivel foglalkozó, az EU-n belüli és kívüli kutatóközpontok és szervezetek. A program az európai integrációs tanulmányokkal kapcsolatos kutatásban való kiválóságra ösztönöz, bővíti az integráció kérdéseivel kapcsolatos ismereteket, és erősíti a tudatosságot az erre szakosodott felsőoktatási szakemberek, valamint általánosságban az európai polgárok körében. A tevékenységek a következő formákban valósulhatnak meg:
 • Egyoldalú és nemzeti projektek (Jean Monnet tanszékek, kiválósági központok és tanítási modulok);
 • Az európai integrációra szakosodott professzorok és más, a felsőoktatásban dolgozó oktatók, valamint kutatók szövetségeinek vagy fiatal kutatóknak a támogatása;
 • A Közösséghez kapcsolódó tájékoztatási és kutatási tevékenységek az európai integráció folyamatáról szóló vita, reflexió és ismeretek ösztönzése céljából.
 • Többoldalú projektek és hálózatok, amelyek magukban foglalhatják többoldalú kutatócsoportok létrehozásának támogatását az európai integráció területén.
 • Működési támogatás az európai érdekeket szolgáló intézményeknek.
Ez az ismertető anyag a Tempus Közalapítvány kiadványainak felhasználásával készült.